Logs for #nikola for 2022-11-09

06:08:58 <felixfontein> \2