Logs for #nikola for 2021-10-01

15:25:13 <felixfontein> 4/