Logs for #nikola for 2019-12-29

17:55:47 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#169 (feature/switch_tests_to_pytest - 0e3b0d9 : Niko Wenselowski): The build has errored.
17:55:47 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/fade1454a9ca...0e3b0d943a9c
17:55:47 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/142585538
18:03:58 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#170 (feature/switch_tests_to_pytest - 3ec71d3 : Niko Wenselowski): The build has errored.
18:03:58 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/0e3b0d943a9c...3ec71d3925a3
18:03:58 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/142585992
18:27:53 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10739 (master - a6c0b02 : Chris Warrick): The build passed.
18:27:53 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/53cedc622d21e0d40d4500f68b731488cfdb09fb...a6c0b02d5649740f17aa7c7ac21786b51ddccac2
18:27:53 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/630676084
18:30:44 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#170 (feature/switch_tests_to_pytest - 3ec71d3 : Niko Wenselowski): The build has errored.
18:30:44 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/0e3b0d943a9c...3ec71d3925a3
18:30:44 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/142585992
18:34:17 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#171 (feature/switch_tests_to_pytest - ff92274 : Niko Wenselowski): The build has errored.
18:34:17 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/3ec71d3925a3...ff922741a05c
18:34:17 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/142587519
18:43:14 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#172 (feature/switch_tests_to_pytest - 3479983 : Niko Wenselowski): The build has errored.
18:43:14 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/ff922741a05c...3479983811f3
18:43:14 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/142587904
18:58:31 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#174 (feature/switch_tests_to_pytest - dcba901 : Niko Wenselowski): The build passed.
18:58:31 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/3479983811f3...dcba901fa9d2
18:58:31 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/142588395