Logs for #nikola for 2019-12-27

00:13:37 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#167 (feature/switch_tests_to_pytest - ad1a9c0 : Niko Wenselowski): The build passed.
00:13:37 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/c4a53a3fedeb...ad1a9c0c279d
00:13:37 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/142415273
18:31:36 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10733 (drop-logbook - cb17d26 : Chris Warrick): The build has errored.
18:31:36 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/6f31e0944ef3...cb17d26159ef
18:31:36 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/630083543
18:33:22 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#168 (feature/switch_tests_to_pytest - fade145 : Niko Wenselowski): The build has errored.
18:33:22 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/ad1a9c0c279d...fade1454a9ca
18:33:22 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/142478360
18:36:29 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10735 (fix-travis-mac - aee7c70 : Chris Warrick): The build was canceled.
18:36:29 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/commit/aee7c70b3900
18:36:29 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/630085469
19:15:17 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10736 (fix-travis-mac - 53cedc6 : Chris Warrick): The build passed.
19:15:17 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/aee7c70b3900...53cedc622d21
19:15:17 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/630092866
19:22:32 -travis-ci:#nikola- [PLUGINS] getnikola/plugins#1559 (master - afea19f : Chris Warrick): The build has errored.
19:22:32 -travis-ci:#nikola- [PLUGINS] Change view: https://github.com/getnikola/plugins/compare/c0e13d4cb871...afea19fda6b7
19:22:32 -travis-ci:#nikola- [PLUGINS] Build details: https://travis-ci.org/getnikola/plugins/builds/630095182
19:25:57 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10738 (master - a6c0b02 : Chris Warrick): The build passed.
19:25:57 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/53cedc622d21...a6c0b02d5649
19:25:57 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/630094980
19:26:12 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10737 (master - 53cedc6 : Chris Warrick): The build passed.
19:26:12 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/16cbb34e5ca5...53cedc622d21
19:26:12 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/630094660