Logs for #nikola for 2019-12-19

10:18:47 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#161 (refactor_imports - 837dc0b : Niko Wenselowski): The build passed.
10:18:47 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/e730a021e244...837dc0b3122b
10:18:47 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/141732896
10:45:06 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#163 (refactor_imports - 6bf7cbe : Niko Wenselowski): The build passed.
10:45:06 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/93d74c902398...6bf7cbeee11d
10:45:06 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/141736432
11:00:56 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#164 (feature/switch_tests_to_pytest - 19aa3b3 : Niko Wenselowski): The build passed.
11:00:56 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/bc285cd07c03...19aa3b314b6b
11:00:56 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/141737704
11:30:42 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#165 (feature/switch_tests_to_pytest - 7929fb7 : Niko Wenselowski): The build passed.
11:30:42 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/19aa3b314b6b...7929fb76dc83
11:30:42 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/141742088