Logs for #nikola for 2019-11-21

22:01:09 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#96 (feature/integration_tests_to_pytest - c7c68fc : Niko Wenselowski): The build passed.
22:01:09 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/4e292434942a...c7c68fcd8de0
22:01:09 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/137672150
22:34:31 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#97 (feature/integration_tests_to_pytest - 1d458e3 : Niko Wenselowski): The build passed.
22:34:31 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/c7c68fcd8de0...1d458e354605
22:34:31 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/137676556