Logs for #nikola for 2019-11-19

00:08:07 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#88 (feature/integration_tests_to_pytest - 9b4fe10 : Niko Wenselowski): The build is still failing.
00:08:07 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/3665473af8db...9b4fe10fd1e8
00:08:07 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/137103111
07:56:33 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#89 (feature/integration_tests_to_pytest - fdbf94b : Niko Wenselowski): The build was fixed.
07:56:33 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/9b4fe10fd1e8...fdbf94b6ed89
07:56:33 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/137141633