Logs for #nikola for 2019-11-18

23:27:11 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#87 (feature/integration_tests_to_pytest - 3665473 : Niko Wenselowski): The build failed.
23:27:11 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/commit/3665473af8db
23:27:11 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/137098165
23:55:04 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10680 (master - 6e430ff : Chris Warrick): The build was fixed.
23:55:04 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/266583db4d1f...6e430ff7a8d2
23:55:04 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/613757302