Logs for #nikola for 2019-11-12

08:30:26 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#86 (feature/switch_tests_to_pytest - 009fb60 : Niko Wenselowski): The build was fixed.
08:30:26 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/8f0c6b3c9900...009fb6092d4c
08:30:26 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/136074820
12:13:44 <KwBot> [plugins] larsbjorndal opened issue #318: [postcast] No episodes in RSS https://github.com/getnikola/plugins/issues/318