Logs for #nikola for 2019-11-10

17:19:02 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#75 (feature/switch_tests_to_pytest - 97d2cee : Niko Wenselowski): The build passed.
17:19:02 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/ccee3d8e58d3...97d2cee66fd3
17:19:02 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135830100
17:51:30 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#76 (feature/switch_tests_to_pytest - c4a06e7 : Niko Wenselowski): The build passed.
17:51:30 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/97d2cee66fd3...c4a06e7a7d0b
17:51:30 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135831409
18:34:27 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#77 (feature/switch_tests_to_pytest - f17543a : Niko Wenselowski): The build passed.
18:34:27 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/c4a06e7a7d0b...f17543a72445
18:34:27 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135833188
20:17:00 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#78 (feature/switch_tests_to_pytest - b698790 : Niko Wenselowski): The build was broken.
20:17:00 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/f17543a72445...b698790a9a99
20:17:00 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135839319
20:33:10 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#79 (feature/switch_tests_to_pytest - 8c1953c : Niko Wenselowski): The build was broken.
20:33:10 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/b698790a9a99...8c1953c2be76
20:33:10 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135839620