Logs for #nikola for 2019-11-07

08:13:22 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#63 (feature/switch_tests_to_pytest - 4180bfb : Niko Wenselowski): The build passed.
08:13:22 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/d8dead52067a...4180bfb71d80
08:13:22 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135401084
22:17:56 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#64 (master - f1c1a07 : Chris Warrick): The build passed.
22:17:56 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/f097933011d6...f1c1a0791eaf
22:17:56 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135537831
23:06:54 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#67 (fix_demoting_headers - 5b32e22 : Niko Wenselowski): The build passed.
23:06:54 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/525ea146b549...5b32e226295e
23:06:54 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135539361
23:36:24 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#69 (fix_demoting_headers - 6af408c : Chris Warrick): The build was fixed.
23:36:24 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/21760b4ae4a8...6af408ca77a8
23:36:24 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135543126