Logs for #nikola for 2019-11-06

20:55:50 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#58 (feature/switch_tests_to_pytest - a18b57e : Niko Wenselowski): The build has errored.
20:55:50 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/ec37030aedd9...a18b57e072fd
20:55:50 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135338795
21:05:16 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#57 (feature/switch_tests_to_pytest - ec37030 : Niko Wenselowski): The build was broken.
21:05:16 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/706d8cc7abe6...ec37030aedd9
21:05:16 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135335977
21:22:06 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#59 (feature/switch_tests_to_pytest - 1d8526e : Niko Wenselowski): The build passed.
21:22:06 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/a18b57e072fd...1d8526e34562
21:22:06 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135339242
22:29:26 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#61 (feature/switch_tests_to_pytest - 85fcdb8 : Niko Wenselowski): The build passed.
22:29:26 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/f55b6a449099...85fcdb854379
22:29:26 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135350538
22:46:07 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#62 (feature/switch_tests_to_pytest - d8dead5 : Niko Wenselowski): The build passed.
22:46:07 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/85fcdb854379...d8dead52067a
22:46:07 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/135352516