Logs for #nikola for 2019-10-28

08:46:15 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#52 (feature/switch_tests_to_pytest - c2dc6ed : Niko Wenselowski): The build was broken.
08:46:15 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/30d32da45da0...c2dc6ed7ee27
08:46:15 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133774242
09:03:04 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#53 (feature/switch_tests_to_pytest - bc30668 : Niko Wenselowski): The build was broken.
09:03:04 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/c2dc6ed7ee27...bc306689c697
09:03:04 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133775554
09:20:54 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#54 (feature/switch_tests_to_pytest - 0b83685 : Niko Wenselowski): The build was fixed.
09:20:54 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/bc306689c697...0b8368539ce0
09:20:54 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133777722
09:43:54 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#55 (feature/switch_tests_to_pytest - c0ecce0 : Niko Wenselowski): The build passed.
09:43:54 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/0b8368539ce0...c0ecce0570fd
09:43:54 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133781742
10:00:27 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#56 (feature/switch_tests_to_pytest - 706d8cc : Niko Wenselowski): The build passed.
10:00:27 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/c0ecce0570fd...706d8cc7abe6
10:00:27 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133782727