Logs for #nikola for 2019-10-24

07:08:29 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#19 (feature/switch_tests_to_pytest - 838fb81 : Niko Wenselowski): The build passed.
07:08:29 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/d0fddf83c76b...838fb816768f
07:08:29 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133323250
07:26:00 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#20 (feature/switch_tests_to_pytest - 806fa3d : Niko Wenselowski): The build passed.
07:26:00 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/838fb816768f...806fa3d29ca3
07:26:00 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133324630
08:12:37 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#21 (feature/switch_tests_to_pytest - 012677c : Niko Wenselowski): The build has errored.
08:12:37 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/806fa3d29ca3...012677c26d1d
08:12:37 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133331095
08:29:27 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#22 (feature/switch_tests_to_pytest - a9bb90e : Niko Wenselowski): The build has errored.
08:29:27 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/012677c26d1d...a9bb90e70b19
08:29:27 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133331581
18:46:42 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#25 (feature/switch_tests_to_pytest - 08521b5 : Niko Wenselowski): The build passed.
18:46:43 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/2685ac0bf6ec...08521b599860
18:46:43 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133431313
19:29:51 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#27 (feature/switch_tests_to_pytest - 832420b : Niko Wenselowski): The build passed.
19:29:51 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/9ae8d311973e...832420b9cfe3
19:29:51 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133435306
19:45:31 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#28 (feature/switch_tests_to_pytest - f45e279 : Niko Wenselowski): The build passed.
19:45:31 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/832420b9cfe3...f45e279755c6
19:45:31 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133435712
20:30:27 -travis-ci:#nikola- okin/nikola#31 (feature/switch_tests_to_pytest - 8d6eb7b : Niko Wenselowski): The build was broken.
20:30:27 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/okin/nikola/compare/f6c0519283eb...8d6eb7bb45ed
20:30:27 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.com/okin/nikola/builds/133441648