Logs for #nikola for 2019-08-01

19:25:10 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10608 (master - 6d4ecb1 : Chris Warrick): The build has errored.
19:25:10 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/6e6f8bac891b...6d4ecb1bc91c
19:25:10 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/566628723
19:29:55 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10609 (master - 0846cf5 : Chris Warrick): The build has errored.
19:29:55 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/6d4ecb1bc91c...0846cf58b4f5
19:29:55 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/566631176
19:51:13 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10610 (master - ab9aaad : Chris Warrick): The build failed.
19:51:13 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/0846cf58b4f5...ab9aaadbde58
19:51:13 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/566638377
20:18:43 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10613 (master - e6c6ac6 : Chris Warrick): The build was fixed.
20:18:43 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/ab9aaadbde58...e6c6ac6aec85
20:18:43 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/566645743
20:23:16 -travis-ci:#nikola- Invariant build by Chris Warrick: The build passed. See https://travis-ci.org/getnikola/invariant-builds/builds/566656879.
20:48:16 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10615 (master - f0db0f2 : Chris Warrick): The build passed.
20:48:16 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/cc072de0c709...f0db0f270a55
20:48:16 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/566660810