Logs for #nikola for 2018-12-25

22:32:51 -NikolaService|GH:#nikola- [nikola] gwax deleted fancydates_archives at 2c4e01a: https://git.io/fhTT3