Logs for #nikola for 2018-10-02

17:54:14 -NikolaService|GH:#nikola- [nikola] Kwpolska pushed 1 new commit to master: https://git.io/fxkiW
17:54:14 -NikolaService|GH:#nikola- nikola/master 5a89012 Chris Warrick: Travis: Attempt to run Python 3.7 on Linux...
18:08:30 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10410 (master - 5a89012 : Chris Warrick): The build passed.
18:08:30 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/ba8210a86396...5a89012b75ca
18:08:30 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/436267360
18:10:13 -NikolaService|GH:#nikola- [nikola] Kwpolska pushed 1 new commit to master: https://git.io/fxkXT
18:10:13 -NikolaService|GH:#nikola- nikola/master 30b5856 Chris Warrick: YAML is hard...
18:23:56 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10411 (master - 30b5856 : Chris Warrick): The build passed.
18:23:56 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/5a89012b75ca...30b5856713bb
18:23:56 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/436274924