Logs for #nikola for 2018-07-12

07:47:14 <KwBot> [nikola] mforbes opened issue #3119: nikola auto does not respect OUTPUT_FOLDER https://github.com/getnikola/nikola/issues/3119
09:51:43 <KwBot> [nikola] ralsina assigned issue #3119 to ralsina: nikola auto does not respect OUTPUT_FOLDER https://github.com/getnikola/nikola/issues/3119
14:20:40 <KwBot> [nikola] ralsina closed issue #3119: nikola auto does not respect OUTPUT_FOLDER https://github.com/getnikola/nikola/issues/3119
14:20:51 -GitHub[nikola]:#nikola- [nikola] ralsina pushed 1 new commit to master: https://git.io/fNLiw
14:20:51 -GitHub[nikola]:#nikola- nikola/master dd9a710 Roberto Alsina: Fix #3119
14:32:15 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#10223 (master - dd9a710 : Roberto Alsina): The build passed.
14:32:16 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/0678cfc6d791...dd9a710d7dbb
14:32:17 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/403140564