Logs for #nikola for 2016-12-19

07:04:47 <gour> tw