Logs for #nikola for 2016-12-12

19:08:33 -GitHub[nikola]:#nikola- [nikola] felixfontein pushed 1 new commit to page-numbers-for-taxonomies: https://git.io/v16jj
19:08:33 -GitHub[nikola]:#nikola- nikola/page-numbers-for-taxonomies 13c779c Felix Fontein: More info.
19:13:09 -travis-ci:#nikola- getnikola/nikola#8072 (page-numbers-for-taxonomies - 13c779c : Felix Fontein): The build passed.
19:13:10 -travis-ci:#nikola- Change view: https://github.com/getnikola/nikola/compare/429d4cb31517...13c779c568ab
19:13:10 -travis-ci:#nikola- Build details: https://travis-ci.org/getnikola/nikola/builds/183347245